Avgjørelse fra NBFs Domskomité

NBFs vedtekter § 12-6, bokstav a sier at endelig avgjørelse i disiplinærsaker skal offentliggjøres på forbundets hjemmesider om saken er av offentlig interesse. NBFs Domskomité har akkurat avgitt dom i en sak og i tråd med vedtektene følger her en anonymisert offentliggjøring av saken og dommen. 

Avgjørelse fra NBFs Domskomité

Saken omhandler en disputt fra en turnering i april hvor den ene siden i etterkant av turneringen innrapporterte spiller NN til forbundets disiplinærkomité på bakgrunn av dennes oppførsel ved bordet. Om episoden skriver Disiplinærkomiteen (DK):
"Episoden ved bordet har utviklet seg til munnhuggeri fra begge sider. Begge parter synes å mene den andre part er å skylde for dette. Det er av mindre betydning. Helt klart er det at saken helt unødvendig utviklet seg i svært negativ retning. Ingen av partene hadde evne til å stoppe opp for å tilkalle turneringsleder, noe som er obligatorisk når uenigheter oppstår" 

DK har i sin vurdering av saken lagt vekt på at spiller NN beskyldte motspiller(ne) for å være påvirket av alkohol, og spiller NNs senere argumentasjon i saken. DKs opprinnelige dom ble anket til Domskomiteen. 

Domskomiteen har i saken bestått av leder Tolle Stabell og medlemmer Sverre Johnsen og Jens Kaltenborn. Disse har hentet inn ytterligere forklaring fra ankende part, samt vitneforklaring fra spillere tilstede på turneringen. 

Domskomiteens dom:
Spiller NN ilegges en advarsel og betaler et forelegg til NBF med kr 1.000.

Domskomiteens begrunnelse:
Domskomiteen finner at spiller NN ved sin opptreden under [turneringens navn] og den senere behandling av disiplinærsaken mot ham, overtrådte NBfs vedtekter §12-3 bokstav c. Domskomiteen antar at DK bygget på denne bestemmelsen og reagerte mot "uhøvisk opptreden". Domskomiteen er enig i at en spillers mistanke om at andre deltakere er påvirket av alkohol i strid med reglene ev. skal tas opp med turneringslederen. Det er denne som har myndighet til å undersøke forholdet dersom han finner grunn til det, og til ev. å treffe videre avgjørelser. Det er heller ikke akseptabelt at spiller NN i sitt tilsvar til disiplinærsaken fremfører sine oppfatninger av den typen som er fremhevet i DKs vedtak s. 1 nest nederste avsnitt. 

Domskomiteen mener derfor at det er nødvendig å reagere disiplinært for å markere at spiller NNs opptreden er uakseptabel.

Domskomiteen begrunner også sin vurdering av reaksjon, og utdrag herfra lyder:
Domskomiteen har kommet til at en kombinert reaksjon ved ileggelse av en advarsel (§12-5 bokstav a) og et "forelegg" med kr 1.000 (§12-5 bokstav b) er tilstrekkelig i denne saken. Plikten som ilegges til å betale kr 1.000 til NBF tjener til å markere at hendelsen har fått konkret følge. 

Denne oppsummeringen av saken er skrevet av generalsekretær Allan Livgård. Eventuelle feil i oppsummering eller beskrivelse skyldes dennes oppsummering og forsøk på anonymisering. Offentliggjøring gjøres i hovedsak for å vise organisasjonen at disiplinære hendelser får konsekvenser og følges opp.